شلاق زدن یک دختر در غزنی بررسی میشود: مجلس نماینده گان

مجلس نماینده گان افغانستان شلاق زدن یک دختر را به دستور شماری از ملا های محلی در ولایت غزنی به بررسی خواهد گرفت.

۲۰/۹/۲۰۱۲منشی مجلس نماینده گان به کمیسیون عدلی و نیز کمیسیون امور زنان مجلس وظیفه سپرده است تا این رویداد را بررسی نمایند.

نعمت الله غفاری                 منشی مجلس نماینده گان

” ملجس نماینده گان یک تصمیم جدی را در پیوند با این رویداد پس از پایان یافتن کار بررسی این کمیسیون ها، روی دست خواهد گرفت.”

این تصمیم در حالی گرفته می شود که به تازه گی سه ملا در ولایت غزنی یک دختر شانزده ساله را به اتهام آنچه که روابط نامشروع خوانده می شود، به مجازات شلاق محکوم کرده است. اعضای مجلس نماینده گان تأکید می ورزند که این رویداد نباید به فراموشی سپرده شود.

شینکی کروخیل این کار این ملا ها را یک جرم نابخشودنی عنوان می کند.

شینکی کروخیل          عضو مجلس نماینده گان

” این سه ملا که این فتو را صادر کرده اند، عبارتند از شافعی، سعادتی و رحیمی. این ملا ها این کار را به نام اسلام کرده اند.”

 این اعضای مجلس نماینده گان از شورای علما و نیز از ولسوال، ولسوالی جاغوری، جاییکه این رویداد رخ داده است، به این رویداد پیش از برگذاری هر گونه دادگاه های نمایشی رسیده گی نمایند.

 این قانون گذاران تأکید می ورزند که اگر از این رویداد چشم پوشی شود، باور مردم را بر روند قضایی و عدلی در کشور از میان خواهد برد.

این گفته ها در حالی ابراز می شوند که هفتۀ پیش شماری از ملا های محلی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک پسر نو جوان و یک دختر شانزده ساله را به اتهام داشتن روابط نا مشروع مجازات نمایند.

 اصل این روابط هنوز روشن نیست و مقام های محلی ولایت غزنی نیز از گفت و گو درین باره خودداری کرده اند، اما شکریه ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی می گوید که تنها این دختر شانزده ساله مجازات شده است .

این ملا ها، پسر جوان را به ۸۰٫۰۰۰  افغانی پول نقد جریمه کرده اند و صابره دختر شانزده ساله را به تحمل شلاق محکوم کرده اند.

بانو ولی گفته است که صابره ۸۰ شلاق را تحمل کرده است اما منابعی می گوید که این دختر ۱۰۱ شلاق را تحمل کرده است.