اعلان کاریابی: رئیس تحقیقات در موسس دموکرازی بین المللی

Comments

  • سید نفی مهدوی said:

    من خیلی خوش حال هستم که چنین سایت های در افغانستان وجود دارد. و نیز من یقین دارم که زمان که چنین سایت های وجود داشته باشد وجود فساد هم نیست درضمن می خواهم بدانم که شرایط این بست چگونه است اگر امکانش باشد خودم تا حال بدون وظیفه هستم و تازه از دانشگاه فارغ شدم و به کمپیوتر و انگلسی آشنائی دارم و همچنان در بخش انترنیت آشنائی دارم می خواهم دراین بست کاندید کنم که همکاری های شمارا در قبال می خواهم تشکر ازهمه دست اندرکاران این سایت
    باابراز احترام خدمت شما

Trackbacks

There are no trackbacks