زنانی را که از خانه های شان فرار کرده اند، رها کنید: دیده بان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر می گوید که مقام های بلند پایه حکومت افغانستان برای نخستین بار در رسانه ها اعلام کرده است که فرار از منزل برای زنان و دختران جرمی نیست. این مقام ها نیز تأیید کرده اند که فرار از خشونت های خانواده گی علت اصلی توقیف و بازداشت زنان نیست.

۹/۱۹/۲۰۱۲دیده بان حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد که گام های جدی را برای پایان دادن زندانی کردن غیرقانونی زنان و دختران به اتهام فرار از منزل پایان دهد. یک گزارش حقوق بشر دریافته است که از میان نزدیک به ۷۰۰ زندانی زن، نزدیک به ۷۰ درصد آنان به اتهام فرار از منزل بازداشت شده اند.

براد آدامز             رئیس دفتر دیده بان حقوق بشر در آسیا

” پیام رسانه یی شماری از بلند پایه ترین مقام های حکومتی افغانستان برای زندانی کردن غیرقانونی زنان و دختران یک پیام مهم را در راستای تحقق حقوق مساوی برای زنان می رساند. اکنون مسوولیت رئیس جمهور کرزی و حکومت وی  است تا زنان و دختران را که ماه و حتا سال ها در پشت میله های زندان سپری کرده اند، به زودی رها سازند.”

در یک نشست به تاریخ ۱۶ سپتمبر – ۲۰۱۲  – حبیب الله غالب وزیر عدلیه، حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان و باز محمد یارمند معین وزارت داخلۀ هر یک به شدت زندانی شدن غیرقانونی زنان و دخترانی را که به اتهام فرار از منزل نکوهش کردند.

آقای یارمند تعهد کرده است که سوء استفاده های پولیس در زندان ها از زندانیان پایان می دهد و به همۀ نیروهای پلیس دستور داده است که فرار از منزل جرم نیست. بانو غضنفر گفته است که زنان و دختران متهم به فرار از منزل مجرمان نیستند.

 

یک تحقیق دیده بان حقوق بشر از شش زندان و توقیف گاه های جوانان دریافته است که ۵۰ در صد از زنان زندانی و ۹۵ در صد از دختران جوان در توقیف گاه های جوانان متهم به جرم های اخلاقی هستند.

رئیس جمهور کرزی در این اواخر با صدور یک رشته فرمان ها، شماری از زندانیان زن و دختر را که به فرار از منزل متهم هستند، رها کرده اند. اما با این حال آقای کرزی گام های را برای رهایی همۀ زندانیان زن متهم به فرار از منزل نبرداشته است.

دیده بان حقوق بشر می گوید که زندانی شدن تنها خطر در برابر زنان و دخترانی که به فرار از منزل مجبور می شوند، نیستند، بل قتل های ناموسی نیز یک امر معمول در افغانستان است. زنان و دخترانی که بدون اجازه خانه های شان را ترک می گویند از سوی خانواده های شان کشته می شوند. همین بررسی دیده بان حقوق بشر دریافته است که نزدیک به ۶۰ در صد از زنانی که از خانه های شان فرار کرده اند، از کشته شدن از سوی عضوی از اعضای خانوادۀ شان در هراس اند.