نامزد وزیران وزارت های دفاع و امور داخله از مجلس نماینده گان رأی اعتماد گرفتند

بسم الله محمدی به حیث وزیر دفاع ملی کشور، غلام مجتبی پتنگ به حیث وزیر امور داخلۀ کشور و نیز اسد الله خالد به حیث رئیس ادارۀ امنیت ملی کشور توانستند با به دست آوردن اکثریت آراء از سوی مجلس نماینده گان رأی اعتماد به دست آورند.

۹/۱۵/۲۰۱۲سرانجام سرنوشت کلیدی ترین کرسی های حکومت افغانستان، از سوی مجلس نماینده گان افغانستان روشن گردید. دو ثلث اعضای مجلس نماینده گان کشور در نشست روز شنبه ( ۹/۱۵/۲۰۱۲) پس از شنیدن برنامه های کاری،  بسم الله محمد، نامزد وزیر دفاع ملی، مشتبا پتنگ نامزد وزیر امور داخله  و  اسد الله خالد کاندید رئیس ادارۀ امنیت ملی کشور به این چهره ها رأی اعتماد دادند.

بسم الله محمدی، وزیر دفاع کشور که توانست با گرفتن ۱۲۴ رأی موافق و ۹۸ رأی مخالف به حیث وزیر دفاع از سوی مجلس نماینده گان پیروز اعلام گردد،  بر نیرومند شدن ارتش ملی کشور تأکید کرد.

بسم الله محمد          وزیر دفاع ملی افغانستان

” اردوی ملی را یک بازو قوی خواهم ساخت و با تمام قوت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهم کرد.  اردوی ملی کشور را در چهارچوب سیاست های کلان دولت، برای دفاع مستقل از کشور پس از سال ۲۰۱۴ آماده خواهم ساخت. هر گز اجازه نخواهم داد که اردوی ملی قربانی سلیقه های قومی، شخصی و سمتی قرار گیرد.”

 از سوی هم، غلام مشتبا پتنگ، نامزد وزیر امور داخلۀ کشور که توانست با ۱۲۹ رأی موافق و ۹۲ رأی مخالف از سوی اعضای مجلس نماینده گان، وزیر امور داخلۀ کشور گردد، بر توانمندی نیروهای امنیتی پولیس تأکید می ورزد. وی می گوید تا هنگامی که پولیس یک کشور تقویت و نیرومند نگردد، قانون در همان کشور نافذ نخواهد شد. وی همچنان بر حرفه یی شدن پولیس و ارتقای ظرفیت این نیروها تأکید کرد.

در این میان، اسد الله خالد، که با گرفتن ۱۴۳ رأی موافق و ۷۸ رأی مخالف به عنوان رئیس ادارۀ امنیت ملی کشور پیروز اعلام گردید، می گوید که اصل شائسته سالاری، مشارکت ملی و حرفه ی گرایی را در ادارۀ امنیت ملی کشور پیاده خواهد کرد.

در این میان، عزیز الله دین محمد، نامزد وزیر سرحدات و قبایل با ۱۱۷ رأی موافق و ۱۰۸ رأی مخالف، نتوانست رأی دو ثلث مجلس نماینده گان را به دست آورد. رئیس مجس نماینده گان از رئیس جمهور کرزی خواست که هر چه زود تر شخصی دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به این وزارت به مجلس معرفی نمایند.