تغذیه سوء یک چالش بزرگ فرا راه زنان افغان است: سازمان خوراکی جهان

برنامۀ خوراک سازمان ملل متحد ( WFP) از راه اندازی کمک های غذایی تازه که میلیون ها افغان را زیر پوشش خود قرار خواهد داد، خبر داده است. این کار در چهارچوکات برنامه این سازمان برای کاهش تغذیه نادرست در کشور انجام می شود.

۱۱/۹/۲۰۱۲این برنامه که به همکاری وزارت صحت افغانستان، بنیاد خلیفه بن زید النیها، اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه و نیز سازمان خوراک سازمان ملل متحد راه اندازی شده است، توسط آن به پانزده میلیون افغان آرد گندم مغذی، روغن نباتی و سبزی جات و نیز دیگر غذا های مقوی و مغذی فراهم خواهد شد. این مواد بیشتر به قشر های آسیب پذیر جامعه به ویژه کودکان زیر سن پنج سال  و زنان توزیع خواهد شد.

لوئیس امبلیو، مسؤول سازمان خوراکی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که :” سوء تغذی مزمن نزد بسیاری از افغانان، به ویژه زنان و کودکان افغان یک بار دوش بزرگ بر شانه های مردم افغانستان در دو بخش صحت و اقتصاد می باشد. چنین برنامه های که هزینه های اندکی نیز دارند، برای حل این مشکل بسیار کمک می کند.”

این همکاری باعث شده است که بسیاری از تولید کننده گان روغن و آرد گندم به کار واداشته شوند.

سازمان خوراکی جهان که یکی از بزرگترین نهاد های خیریۀ جهانی برای فقرزدایی می باشد، یکی از بازیگران اصلی در تلاش های افغانستان برای مبارزه با تغذیۀ سوء و فقر بوده است. در جنوری سال ۲۰۱۲ این نهاد ۳ میلیون دالر را برای فراهم شدن غذا به بخش های دوردست و فقیر افغانستان کمک کرده است.