زنان افغان به گونۀ گسترده به خدمات صحی و آموزشی دسترسی ندارند

یک گزارش که به همکاری ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ) UNICEF) آماده شده است، نشان می دهد  که زنان افغان هنوز در بخش های مرگ و میر مادران ، بهداشت کودکان و نیز آموزش با فراز  و نیشیب های روبرو است.

۹/۹/۲۰۱۲در یک گزارش تازه یی  ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف آمده است  که نزدیک به ۴۶ در صد از زنان میان سن ۲۰ – ۲۴ سال در بخش های غربی کشور، پیش از آن که هژده ساله شوند، یک کودک به جهان آورده است و در کل یک از چهار زن افغان پیش از آن که به سن بلوغ برسند، یک کودک به دنیا آورده اند.

بخشی از این گزارش:

” به گونۀ خطرناک، دو در صد از زنان افغان پیش از آن که پانزده ساله شوند، یک کودک به جهان آورده اند. این زنان عروسان خوردسال بودند که پیش از رسیدن به سن بلوغیت به شوهران شان خریده و یا داده شده اند. این کار غیر قانونی در افغانستان است، اما این رسم و رواج همچنان با شدت تمام در بخش های روستایی و دورافتاده کشور همچنان عملی می شود.”

در این گزارش که در آن با ۲۱ هزار زن پانزده تا چهل و نه سال گفت وگو شده است، ۸۱ در صد از آنان در روستا ها زنده گی می کنند، ۶۹ در صد آنان عروسی کرده اند و ۸۲ در صد آنان حتا آموزش های نخستین را نیز نخوانده اند. این گزارش نشان می دهد که چقدر تعداد کم از زنان افغان در دوران بارداری آزمایش های خون و ادار و فشار خون می کنند. در حالی که این موضوع در روستاهای افغانستان اصلاً وجود ندارد.

در همین حال، نصف از زاد و لد ها در افغانستان – ۶۵ در صد –  در خانه ها رخ می دهد. یونسف می گوید که واکسیناسیون و میزان مرگ و میر مادران هنوز هم بسیار بالا است.

تفاوت های بزرگ میان زنان شهر نشین و روستا نشین ، زنان تحصیل کرده و آنان که تحصیل نکرده اند وجود دارد. این نشان می دهد که با افزایش میزان تحصیلات زنان ، وضعیت بهداشتی آنان نیز بهتر خواهد شد.

در یک اعلامیه ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمده است که :

” با قاطعیت، میزان تحصیل زنان به عنوان یک عامل پیش بینی کننده قابل اعتماد در همۀ بخش های زنده گی زنان به شمار می رود.  همان گون که میزان آموزش زنان بالا می رود، میزان کارکرد ها در بسیاری از بخش ها عالی است. برای مثال، مرگ و میر کودکان در میان زنان تحصیل کرده و زنان بی سواد، کاهش پیدا کرده است.”

پیشگیری از بارداری و برنامه های خانواده گی بخشی است که جاییی که یک تفاوت کلی میان خانواده های نادار و خانواده های ثروتمند دیده می شود. در افغانستان، استفاده از پیشگیری بارداری مشخصاً برای جلوگیری از بارداری های زود هنگام استفاده می شود.

بخش گزارش از یونسف:

”  برنامه های مناسب خانواده گی برای صحت زنان و کودکان بسیار مهم است توسط: جلوگیری از بارداری های زود هنگام و یا دیر هنگام. ازدیاد فاصله میان بارداری. کاهش شمار کودکان.”

در حالی که در بخش های مرکزی افغانستان که در آن زنان با سواد و ثروتمند بیشتری زنده گی می کنند و به موضوعات پیشگیری از بارداری اطلاعات بیشتری دارند، باز هم تنها ۳۰ در صد از زنان در این بخش ها از برنامه های خانواده گی کار می گیرند. بخش های شمال شرقی افغانستان با موضوعات چون برنامه های خانواده گی و پیشگیری از بارداری بسیار پائین است.

در همین حال، ۹۲٫۲ درصد از زنان عروسی شده میان سنین ۱۵ – ۱۹ سال هیچ گونه شیوه ضد بارداری را استفاده نمی کنند.