تفاهم نامه همکاری برای عملی ساختن قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت میان افغانستان و فنلند تمدید شد.

وزارت خارجه افغانستان  و وزارت خارجه فنلند به روز چهارشنبه در نشستی تفاهم نامه همکاری ها برای بهتر عملی ساختن قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در باره زنان، صلح و امنیت را تمدید کردند.

۶/۹/۲۰۱۲

جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان پس از تمدید این تفاهم نامه به خبرنگاران گفته است که :” ما از کشور فنلند برای همکاری در این زمینه سپاس گذار هستیم. همکاری ها میان این دو کشور همچنان ادامه خواهد داشت.”

در همین حال، انسی کلبیرگ، معاون سفیر فلند در کابل گفته است که :” فنلند به گونه عمیق در همکاری با افغانستان در بخش های چون دفاع از حقوق زنان و در کل همکاری برای عملی شدن موضوعات داخل این تفاهم نامه متعهد است.  و همکاری میان این دو کشور دوست در آینده نیز ادامه خواهد یافت.”

پس از نشست کابل در سال دو هزار و ده میلادی، جامعه جهانی در واکنش به یک پیشنهاد حکومت افغانستان، یک رشته اولویت های ملی را معیین کرد.

موضوعات در پیوند با زنان، صلح و امنیت از جمله سه برنامه در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد. هر چند که حکومت افغانستان نتوانسته است در پیوند با این برنامه ها پیروزی های چشم گیر داشته باشند. از سوی حقوق بشر و جامعه مدنی زیر رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار گرفت.

وزارت خارجه افغانستان به روز بیست و یکم ماه جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی برای استفاده از تجربه های مالی تخنیکی فنلند، این وزارت یک تفاهم نامه را برای عملی شدن قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت برای زنان، صلح و امنیت امضاء کرد.  بر بنیاد این تفاهم نامه فنلند به فراهم ساختن کمک های مالی و تخنیکی متعهد است.