گوینده گان زن در تلویزیون، زین پس با حجاب باید ظاهر شوند: حکومت مصر

 تلویزیون دولتی مصر دهه ها ممنوعیت بر ظاهر شدن گوینده گان زن را با حجاب ملغاء قرار داد. گوینده گان زن در دوره رژیم های سکولار باید بدون حجاب ساعت های خبری را به بیننده گان شان تقدیم می کردند.

فطما نبیل نخستین زن در نیم قرن فعالیت تلویزیون دولتی مصر است که با پوشش حجاب به روی پرده های تلویزیون دولتی مصر ظاهر شد.

۴/۹/۲۰۱۲

فاطمه نبیل گوینده زن در تلویزیون دولتی مصر با چادر کریمی رنگ و یک پیراهن سیاه به روز یک شنبه ساعت خبری دوازده شب تلویزیون دولتی مصر را به بیننده گان ارائه کرد.

تلویزیون دولتی مصر می گوید که در پنجاه سال که از ایجاد این تلویزیون می گذرد؛ این نخستین باری است که گوینده بانوی با سر پوشیده به روی پرده ها ظاهر می شود.

ممنوعیت بر گوینده زن در کار پوشیدن حجاب از مدت ها به این سو مورد انتقاد لیبرال ها و فعالان حقوق زن قرار داشت و این کار حکومت ها را مغایر آزادی های فردی در یک جامعه می پنداشتند.

با این حال، هدف از این تازه ترین اقدام مقام های زیر امر محمد مرسی رئیس جمهور اسلام گرای مصر آوردن اصلاحات گسترده در این تلویزیون دولتی به شمار می رود.

تنها چند هفته پیش، مجلس سنای زیر سلطه اسلام گرایان تصحیح کننده گان تلویزیون دولتی مصر را از کار های شان بر کنار کردند و به جای آنان پنجاه تن از تصحیح کننده گان تازه را که یا اسلام گراء هستند و یا متحدان سیاسی حزب الخوان المسلمین است، به عوض آنان مقرر کرد.

اتحادیه خبرنگاران مصر، رئیس جمهور مصر از حزب الخوان المسلمین را به تلاش برای آله دست ساختن تلویزیون دولتی این کشور متهم کرده است.

انتخاب فردی –

محمد فثی، یک مقام تلویزیون دولتی مصر می گوید که ظاهر شدن بانو نبیل دیگر زنان را که علاقه مند پوشیدن حجاب بودند، اما به علت از دست کار شان از پوشیدن آن می هراسیدند، تشویق می کند.

بانو نبیل برای یک سال در تلویزیون اخوان المسلمین ” مصر ۲۵″ کار کرده است. هنگامی که وی به علت پوشیدن حجاب از تلویزیون دولتی مصر اخراج شد؛ او با تلویزیون اخوان المسلمین پیوست.

تلویزیون دولتی مصر که نزدیک به ۴۰ هزار کارمند دارد، یکی از بزرگترین نهاد های دولتی با داشتن بیشترین کار مند می باشد. این تلویزیون از مدت های درازی به این سو زیر تسلط کامل طبقه حاکم بودند و مملو از فساد اداری بوده است.