مجلس نماینده گان از افتخار آوران کشور ستایش کرد

سمیع الله مهدی مسؤول بخش خبر و برنامه های سیاسی تلویزیون یک، مسعود حسینی، فوتوژورنالیست برتر افغان، روح الله نیکپا، نثار احمد بهاوی و دیگر ورزشکاران شرکت کننده در بازی های المپیک از سوی مجلس نماینده گان تقدیر شدند.

۹/۱/۲۰۱۲مجلس نماینده گان به روز شنبه ( ۹/۲/۲۰۱۲۰) در نشست عمومی شان از کاروان ورزشی افغانستان که شامل نثار احمد بهاوی، روح الله نیکپا، تهمینه کوهستانی، یگانه بانوی افغان در بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن و دیگر ورزشکاران است، و نیز از سمیع الله مهدی، برندۀ جایزۀ شجاع ترین خبرنگار جهان در سال ۲۰۱۲  و مسعود حسینی، برندۀ جایزۀ جهانی پولیتزر در بخش عکاسی با اهدای تقدیرنامه ها و جایزه ها از کارکرد های آنان ستایش کردند.

عبدالروف ابراهمیمی، رئیس مجلس نماینده گان افزون بر ستایش از کاروان ورزشی افغانستان و نیز از خبرنگاران برجستۀ کشور، می گوید که این جوانان با داشتن کمترین امکانات، افغانستان را مالک افتخارات بزرگی کرده است.

عبدلروف ابراهیمی                         رئیس مجلس نماینده گان

” به نماینده‌گی از مجلس نماینده‌گان درحالیکه شما جوانان را به حیث سرمایه‌های افغانستان و دست‌آورد‌های تان را افتخار مردم این کشور تلقی می‌کنم، قابل ستایش و تمجید دانسته تقدیر نامه‌های را به مثابه‌ی تحفه معنوی از خانه ملت به هر یک از شما اهدا می‌نمایم.”

برنامه های متبکرانۀ مناظرۀ کابل و نقاب از جملۀ ابتکارات سمیع الله مهدی است که بستر را برای گرفتن جایزۀ جهانی شجاع ترین خبرنگار سال ۲۰۱۲ از نهاد جهانی خبرنگاران در نیویارک به دست آورد.

از سوی هم، ظاهر اغبر، رئیس کمیتۀ المپیک افغانستان افزون بر یادآوری از مشکلات ورزشکاران در کشور می گوید که مجلس نماینده گان باید بودجۀ بیشتر را به سکتور ورزش افغانستان اختصاص دهد؛ تا ورزشکاران افغان افتخارات بزرگتری را از بازی های جهانی به دست آورند.

ظاهر اغبر             رئیس کمیتۀ المپیک افغانستان

” در ۲۰۴ کشور دنیا فرزندان برهنه ‌پای شما می‌روند و دست پنجه نرم می‌کنند و حریف را شکست می‌دهند.”

روح الله نیکپا در بازی های ۲۰۱۲ لندن با سه یپروزی و یک شکست توانست افغانستان را برای دومین بار، صاحب مدال برنز از باز های جهانی المیپیک نماید. این در حالیست که نثار احمد بهاوی نیز با وجود زخم های شدید که در پاهش داشت، به میدان مبارزه رفت و توانست از صد حریفان نیرومند اش از مراکش و زیلاند نو بگذرد. که لقب شجاع ترین ورزشکار بازی های المپیک را نیز به دست آورد.