ناتو یک نمایندۀ ویژه برای زنان، صلح و امنیت گماشت

اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو به تازه گی ماری اسکاری یک دیپلمات نارویژی را به حیث نمایندۀ ویژه این نهاد برای زنان، صلح و امنیت مقرر کرده است.

این بانو مسؤول اجراء و توسعۀ عملی ساختن قطعنامۀ ۱۳۲۵ برای زنان، صلح و امنیت از سوی ناتو خواهد بود.

۱/۹/۲۱۲ساحۀ کاری بانو اسکاری آگاهی دهی از سیاست ها و فعالیت  های ناتو در این بخش، تأمین هماهنگی این نهاد و همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهاد ها می باشد. این نخستین بار است که ناتو در پیوند با این موضوعات چنین یک نمایندۀ را مقرر می کند.

بانو اسکاری که هم اکنون به حیث معاون نمایندۀ دایمی هیئت نماینده گی ناتو در ناروی کار می کند، پیش از این به حیث معاون رئیس مأموریت های سفارت ناروی در افغانستان خدمت نموده است.

دبیرکل ناتو می گوید که گماشتن این بانو، نشان دهندۀ تعهد قوی این سازمان برای محافظت و  گسترش حقوق زنان، گسترش نقش آنان در امور گوناگون و تلاش برای پایان منازعات و خشونت ها که در نشست شیکاگو بر آن تأکید، می باشد.

اندرس فوگ راسموسن                   دبیرکل ناتو

” گماشتن نمایندۀ ویژه نشان دهندۀ این است که تا چه اندازه ناتو به همکاری بی نظیر زنان در نیروهای مسلح مان و نیز عملیات ها و نقش مهم آنان در جلوگیری از خشونت، ارزش قائل است.”

وی می افزاید که :”  از این رو ناتو در همۀ قرارگاه های نظامی و سیاسی مان مشاوران جنسیتی دارند که این مشاوران در افغانستان و کوسووو کار می کنند.”

انتظار می رود که بانو اسکاری در اوایل ماه سپتمبر سال روان میلادی، رسماً کارش را در این مقام تازه آغاز نماید.