حقوق مساوی در تفاهم با دین اسلام است: زنان یمن

در حالی که بسیاری از کشور های خاورمینه تغییراتی پس از آتش که ” بهار عرب” نام گذاری شد، شاهد بودند، اما، یک کشور فقیر این گوشۀ از جهان هنوز از زیر یوغ سنت ها برای احقاق حقوق بشر در تلاش است.

۲۸/۸/۲۰۱۲

در این میان چشم گیر تر، نابرابر جنسیتی در یمن می باشد- نا برابری در برابر آنان که به گونۀ مساوی در کنار مردان بر ضد حکومت عبدالله صالح دست به خیزش های مردمی زدند. حتا، زنان پس از سرنگونی حکومت عبدالله صالح، از نابرابری و عدم مساوات سخن می گویند.

مهم ترین موضوعات که پیشرفت زنان را در یمن با کندی روبرو می سازد، رسم و رواج های اجتماعی و قوانین قبیله یی است، تا رسومات دینی و مذهبی.

در حالی که ده ها هزار تن از زنان یمنی که در میان معترضان در برابر حکومت علی عبدالله صالح به جاده ها ریخته بودند، آقای صالح، رئیس جمهور پیشین یمن زنان را به انجام رفتار های غیر اسلامی متهم ساخت.

توکل کرمان، خبرنگار یمنی زن، سیاست مدار و فعال حقوق زنان در یمن که نخستین بانوی عرب برندۀ جایزۀ نوبل صلح است، می گوید که این اتهامات بی بنیاد هستند.

توکل کرمان فعال برجستۀ حقوق زن در یمن و برندۀ جایزۀ صلح نوبل

” اسلام، همانند دیگر ادیان، با حقوق زنان، دیموکراسی و یا کدام اصول دیگری بشری و یا ارزش های چون برابری، عدالت و عزت در تضاد نیست. این ارزش های همۀ ادیان الهی است.”

یمن همچنان به عنوان نادار ترین کشور خاورمیانه باقی مانده است – جای که میزان سواد زنان این سرزمین، برابر با نصف شمار مردان یمنی است.

اما، زنان یمن به پیش می روند، بسیاری از آنان از رسانه های اجتماعی برای اهداف شان کار می گیرند. یک ویبلاک نویس عربی که خود اش را ” نون عربیه” می نامد، می گوید که :” هیچ فرمانی در اسلام وجود ندارد که گفته باشد،

زنان نمی تواند کار کنند و یا سهم فعال در جامعۀ شان داشته باشند. بنیاد گرایان همیشه از اسلام برای سرکوب زنان کار می گیرد.

نون عربیه می گوید که مهم ترین عاملی که پیشرفت زنان را در یمن با خطر روبرو می سازد، نه باور های مذهبی، بل رسم و رواج های اجتماعی و قوانین قبیله یی می باشند.

زنان در اداره های محلی گام مهمی را برای از میان برداشتن این موانع بلند کرده اند.

نون عربیه ویبلاک نویس یمنی

” زنان یمنی خود شان را به حیث همکاران خوب در تلاش برای آوردن تغییر ثابت کرده اند.”

با این حال، آیزوبل کولمن آگاه امور خاورمینه در شورای روابط خارجی با احتیاط از انتظارات در بارۀ یمن سخن می گوید.

” این کشور، یک کشور بسیار سنتی است. یک انقلاب بزرگ فرهنگی نیاز است که تغییرات اساسی در این کشور به میان آید.”

در همین حال، شماری دیگری از فعالان حقوق زن در یمن می گوید که آنان احساس می کنند که از سوی گروه های سیاست مدار به انحصار گرفته شده اند- همان های که برای گرفتن قدرت مبارزه می کردند و هنگامی که به قدرت رسیدند از اعتراضات مردمی دست کشیدند.