زنان افغان از به حاشیه رفتن در هراس اند

فعالان حقوق زن می گویند که دستآورد های زنان در یک دهۀ گذشته یکی از مهم ترین دستآورد های افغانستان بوده اند. اما، چون جامعۀ جهانی در حال کاهش دادن به حضور نظامی  و کمک های اقتصادی اش می باشد، این دستآورد های سخت به دست آمده، در معرض نابودی قرار دارند.

۲۸/۸/۲۰۱۲زنان هنوز لت و کوب می شود، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و میزان عروسی های اجباری هشدار دهنده استند. و گروه های دادخواه زنان می گویند که آنان از هم اکنون در حال عقب نشینی حکومت در کار محافظت از حقوق زنان است و در هراس هستند که این موضوع در سال های آینده سرعت نیز خواهد گرفت.

تلاش برای یک دختر شانزده ساله….

زنان برای زنان افغان که برنامه های همچون پناه دادن به زنان و دیگر برنامه های دادخواهی را به پیش می برد، به هزاران تن از قربانیان خشونت ها و سوء استفاده ها در یک ده گذشته کمک کرده است. یکی از پرونده های کنونی آنان در بارۀ دختری است که این گروه آن را پیری می نامند.

پیری در مقایسه به عمر اش کوچک معلوم می شود. اما چهرۀ زیبا دارد، با چشمان نصواری!

او که لرزان لرزان سخن می گفت، می گوید هنگامی که سه ساله بوده است، پدرش به کشتن کسی از روستایش متهم شده بود. به علت جبران کردن خون بها به گونۀ سنتی، پیری به فامیل مقتول سپرده شد. این روند را بد می گویند. این کار غیرقانونی است، اما در افغانستان معمول است.

داستان اش غم انگیز تر می  شود. او می گوید هنگامی که ده ساله بود، او از سوی مردی همان خانواده مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از آن مجبور شد که با پسری از همان خانواده که وی نیز ده ساله بود، عروسی نماید. یک روز دیگر که اکنون وی چهارده ساله شده بود، او از خانه بیرون رفته بود و هنگامی که به خانه برگشت به وی گفته شد که او طلاق شده است. پس از آن پس وی دیگر هرگز همسر اش را دیده نتوانست.

یک سال بعد، پیری مجبور به عروسی با مردی شد که به گونۀ منظم وی را مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می دهد. همسر اولی همان مرد، به گونۀ منظم پیری را تهدید می کرد که خانه را ترک بگوید. پیری بعدا تصمیم گرفت که خودش را در جادۀ از میان بردارد. یک مرد او را متوقف کرد و او را نزد پولیس آورد.

با کمک نهاد زنان برای زنان افغان، یک پرونده در برابر همسر پیری و نیز یازنۀ این زن درج دادگاه شد. آنان به تجاوز جنسی، عروسی اجباری و نیز سوء استفادۀ جنسی متهم شدند.

حما صافی، مدیر برنامۀ زنان برای زنان افغان می گویند که چشم انداز های به دست آوردن عدالت برای این زن چندان خوب به نظر نمی رسد.

حما صافی          مدیر برنامۀ زنان برای زنان افغان

” فاسد ترین نظام در کشور ما، نظام قضایی کشور است. ما قوانین خوب داریم. آنها بسیار خوب در سند ها نوشته شده اند، اما درعمل خوب نیستند.”

در یک پروندۀ دیگر، یک زن از سوی یک افسر پولیس مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. دادگاهی وی را به هفت سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیفاف آن زن را به زنا متهم ساخت. پولیس را رها کرد و زن را به جرم زنا به سه سال زندان محکوم کرد.

شبکۀ زنان برای زنان افغان به گونۀ سری در زمان رژیم طالبان در میان سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ایجاد شد. این گروه یکی از گروه های فعال در بخش دفاع از حقوق زنان و دختران در کشور می باشد. مقر آن در شهر نیویارک ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.

در یک سخنرانی اخیر، وزیر عدلیه کشور زنان را که در خانه های امن پناه گرفته بودند، جمعی از هرزه گان خطاب کرد و اعلام کرد که دختران می تواند در سن دوازده ساله گی عروسی نمایند. حما صافی، مدیر برنامۀ زنان برای زنان افغان می گوید که وی از شنیدن این سخنان تکان خورد.

” برای من هیچ فرقی میان طالبان که می جنگند و یک وزیر دولت که چنین حرف های را به زبان می آورد، وجود ندارد.”

این یک موضوع دیگر را به خاطر می آورد. در حالی تهدید جدی خشونت در برابر زنان از سوی طالبان و دیگر گروه های شورشی وجود دارد، زنان چون صافی می گوید که همین کسانی که پاسداران قانون بوده اند، خود قانون می شکنند.