در یک رویداد ترافیکی در ولایت کندز پنج زن کشته شدند

مقام های امنیتی ولایت کندز می گویند که این رویداد به تازه گی هنگامی در منطقۀ چمن اسپنزر این ولایت رخ داد که یک موتر با شش زن برخورد کرد.

۸/۲۳/۲۰۱۲این مقام ها می افزایند که در نتیجۀ این رویداد پنج زن کشته شدند و یک تن دیگر شان زخم برداشت.

شاهدان این رویداد می گویند که عامل این رویداد توانست از محل رویداد فرار نماید.

همزمان با این مقام های بهداشتی ولایت کندز می گویند که وضعیت صحی زن زخمی شدن نیز وخیم است.

مقام های امنیتی بی احتیاطی راننده گان و نیز سرعت بیش از مجاز آنان را عامل اصلی چنین رویداد های مرگبار می دانند و تأکید می ورزند که با عاملان این رویداد ها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.