زنان در شرق افغانستان خرید و فروش می شوند

مدافعان حقوق بشر در ولایت ننگرهار در شرق کشور از یک رسم و رواج شوهران و دیگر بسته گان ذکور که یک زن را حتا که عروسی شده هم باشند، به فروش می گذارند، ابراز نگرانی می کنند.

بی بی زَوَر که از روستای شین واری ولسوالی نازینو است می گوید که از سوی شوهر دوم اش به فروش رسانیده شده است.

۱۶/۸/۲۰۱۲

منبع خبر: روز نامۀ ” آی آن گلوبل تریندز”  از بریتانیا

هنگامی که شوهر اش مرد، او با سه کودک اش بی سرپرست ماند. بعداً او بر بنیاد رسم و رواج با بردار شوهر اش عروسی کرد. اما، بعداً شوهر دوم اش وی را به مرد در پاکستان به فروش رسانید.

او که در هنگام فروش اش، چهل سال داشت، در بدل ۱۲۰،۰۰۰ کلدار پاکستانی که در ولایت ننگرهار افغانستان عام است، فروخته شده بود. این رقم برابر با سیزده صد دالر امریکایی است.

بی بی زَوَر:

” کسی که مرا خرید بود در سایوای پاکستان زنده گی می کرد، جایی که از خانۀ ما بسیار دور بود و من با راه بازگشت نا آشنا بودم. من تقریباً هفده سال را در آن جا سپری کردم، اما همین که کهن سال شدم ، مرا ترک کردند. اکنون من به علت شرم فروخته شدنم، با نزدیکانم روبرو شده نمی توانم.”

انیسه عثمانی، رئیس ولایتی امور زنان ولایت ننگرهار می گوید که در سه ماه نخست امسال ، دفتر وی با پنج پروندۀ مشابه سر خورده است. در همین حال مدت، چهل شکایت خشونت های خانواده گی نیز به ثبت این اداره رسیده است.

انیسه عثمانی         رئیس ولایتی امور زنان ولایت ننگرهار

” چند روز پیش، ما یک قضیۀ را دریافت کردیم که یک زن جوان عروسی شده در حالی که مشغول گرد آوری هیزم از لا به لای یک تبه هیزم بود، که بردار اش آمد و برایش گفت که خانوادۀ وی او به کسی فروخته است. این زن از بردارش درخواست کرد که بگذار هیزم را به خانه ببرد و کودکان اش را شیر بدهد. اما، بردار اش وی به گفت که زمان برای این کار نیست و او با هیزم هایش فروخته شده است.”  

رفیع الله بیدار، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت ننگرهار می گوید که چنین رویداد های یک فاجعه برای کودکانی است که در خانوادۀ پدر شان به جا می مانند.

همانند که پروندۀ بی بی زَوَر، خریدار همواره انتخاب می شوند. چون خریداران در ساحات بسیار بسیار دور زنده گی می کنند که زنان به هیچ صورت نمی توانند دو بارۀ به خانه های شان بر گردند. قیمت ها به گونۀ معمول میان فروشنده و خریدار چانه زنی می شود که میان گین قیمت ها از پنج هزار کلدار تا ۳۰۰،۰۰۰ کلدار پاکستانی می باشد.

ملک عثمان، یک کلان قوم در ولسوالی شینواری چنین خرید و فروش های را رد می کنند و می گویند که چنین اتهام های برای بد نام ساختن قوم های این ولسوالی ساخته شده است.

ملک عثمان        کلان قوم در ولسوالی شینواری

” هنگامی که شوهر یک زن جوان در جنگی کشته می شود، ما او را به مردی دیگری به نکاح می دهیم تا عزت خانواده حفظ شود.  ما این کار را در جریان یک نشست میان هر دو خانواده انجام می دهیم. آنان همانند حیوانات در بازار، خرید و فروش نمی شوند.”

Comments

  • احمد رشید پوپل said:

    مه با بنده پروانی محترم هم عقیده استم. این یک رسم ناروا است که به شکل ولولر یا پول مهر ګرفته میشود همین ولور یا مهر افغانی یک رقم فروختن دوختر و خواهر است که این ویب سایت چادری آن را فروختن نامیده است که حق به جانب هم است مګرم این رسم و رواج را باید به یک قوم خاص شینوار اختصاص نه دهند.

    این یک پدیده بسیارنامشروع است که ما در ولایات شمالی مثلا بغلان، فاریاب، تخار، جوزجان که همه برادران تاجیک و اوزبیک هستند رواج دارند.

  • هراتی said:

    حالا چه ایرادی دارد ، خوب مرد باید زن زیاد بگیرد و بدش هم ما زن ها را به مردان مسلمان میفروشیم ، در قانون اسلام عزیز هم این گونه بوده زن ها برای مردم مسلمان هستند و حلال است ، به فکر بیرون کردن امریکا و ناتو باشیم که همه آنها کافر هستند

Trackbacks

There are no trackbacks