محو خشونت در برابر زنان افغان، نیاز به همصدایی این گروه دارد

فرخنده زهرا نادری، در نشست کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان می گوید که شرط پیروزی زنان در محو خشونت، همبسته گی وهمصدایی آنان در راستای تحقق این هدف می باشد.

۷/۸/۲۰۱۲شماری از اعضای کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان، فعالان حقوق زن، نماینده یی وزارت امور زنان و شماری از فعالان جامعۀ مدنی، به روز سه شنبه یک نشست مشورتی را با کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگذار کرد. در این نشست بر ایجاد هماهنگی بیشتر میان کمیسیون مستقل حقوق بشر با اعضای کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان و نیز شریک ساختن پرونده های خشونت ها در برابر زنان از سراسر کشور با کمیسیون امور زنان تأکید شد.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن که در این نشست سخن می زد، گفت: ما همواره بخاطر همآهنگ نمودن برنامه های کمیسیون مستقل حقوق بشر با کمیسیون امور زنان ، جامعۀ مدنی حقوق بشر ولسی جرگه  تاکید داشتیم زیرا تا هنگامی که کمیسیون مستقل حقوق بشر فعالیت هایش را با کمیسیون امور زنان بیشتر هماهنگ نسازد، تلاش ها برای محو خشونت در برابر زنان نتیجۀ خوبی به دنبال نخواهد داشت و خوشبختانه که امروز ما به این موفقیت رسیدیم که در قسمت محوخشونت علیه زنان  ودیگر موضوعات حقوق بشری مشترکا کار نمائیم.

فرخنده زهرا نادری              عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

“ما در هر مرجع و در هر جایی که برای داده خواهی زنان صدا بلند می کنیم، باید یک صدای واحد داشته باشیم. اگر کمیسیون امور زنان یک راه را انتخاب نماید و کمیسیون مستقل حقوق بشر یک راه دیگری را برگزیند، این گونه چند پارچه گی در صدای زنان به وجود می آید و این موضوع باعث می شود که سیاسیون افغانستان نیز به صدای زنان افغان گوش فرا ندهد.  تا زمانی که ما زنان افغان صدای واحدی نداشته باشیم، هرگز پیروز نخواهیم شد. و نخواهیم توانست که حقوق زنان را که در روستا ها و ولایت ها صدمه دیده اند، به آنان بدهیم.”  

بانو نادری هم چنان از داکتر ثریا صبحرنگ، کمیشنر عالی حقوق بشر افغانستان در خواست نمود که بانک اطلاعات این کمیسیون با کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان نیز شریک ساخته شود ، تا از یک سو اعضای این کمیسیون از لحاظ داشتن اطلاعات غنی شود و هم تلاش ها برای مبارزه با پدیدۀ خشونت در برابر زنان معیاری تر شود.

همزمان با این، داکترثریا صبحرنگ، کمیشنر عالی حقوق حقوق بشر افغانستان افزون بر آن که از پیشنهادات بانو نادری در زمینه محو خشونت در برابر زنان استقبال نموده  افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادی برای حمایت از حقوق همۀ شهروندان کشور به ویژه زنان و کودکان، دو قشر آسیب پذیر جامعۀ افغانستان، می باشد. به گفتۀ بانو صبحرنگ میزان خشونت ها علیه زنان در چهار ماه نخست سال روان به بالاترین سطح آن رسیده است و این نهاد ۵۴ مورد قتل زنان را در کشور ثبت کرده است. که از این میان تنها، ۴۲ مورد آن وابسته به قتل های ناموسی می باشد.

شرکت کننده گان این نشست یکباردیگر بر نقش ملاء امامان مساجد در تبلیغ حقوق زنان در سراسر کشور تأکید  می کنند و می گویند که ملاء امامان کشور باید تلاش های شان را برای کاهش خشونت علیه زنان بیشتر سازند.