افغانستان برای سواد جوانان اش تلاش می کند

افغانستان در تلاش است تا از طریق یک نصاب آموزشی ملی تازه، این کشور را متحد بسازد. اما، نا آمنی، کمبود کتاب ها، نبود آموزگاران حرفه یی و کمبودی مکتب ها، این هدف را با چالش روبرو می سازد.

 آموزش نوین یک چالش در افغانستان است. آموزگاران با پی آمد های دهه ها جنگ و مفکور های نادرست سیاسی دست و گریبان است.

۲/۸/۲۰۱۲ امان الله امان، سخنگوی وزارت معارف می گوید که ۱۰ سال را در بر گرفت تا نصاب آموزشی تازه طراحی و توزیع گردد. اما، هنوز هم چالش های بزرگی در پیش رو باقی مانده اند.

 امان الله امان           سخنگوی وزارت معارف

” مشکل نخست نا امنی در ولایات جنوبی کشور است، بیش از ۵۰۰ بسته شده اند و نزدیک به ۳۰۰،۰۰۰ دانش آموز به علت این که به مکتب ها دسترسی ندارند، از مکتب باز مانده اند. مشکل دوم ما آموزگاران حرفه یی است، چون نیم از دانش آموزان ما دانش حرفه یی ندارند که داشتن آن یک موضوع مهم است.”

نزدیک به ۴٫۵ میلیون کتاب هنوز باید به چاپ برسد که بودجۀ لازم برای آن وجود ندارد. پنج میلیون کتاب دیگر برای نصاب عمومی به علت بسته بودن راه های تدارکاتی ناتو از پاکستان به افغانستان در پاکستان در بند مانده اند.

 سه میلیون دانش آموز هنوز هم در افغانستان به مکتب ها دسترسی ندارند. و از میان شانزده هزار مکتب، هفت هزار آن ساختمان ندارند و دانش آموزان در زیر خیمه ها زنده گی می کنند.

 طالبان به ویران کردن مکتب ها در جنوب افغانستان ادامه می دهد و با آماج قرار دادن دختران می خواهند آنان از تحصیل سواد باز دارند.

 آرزو افغان عضو زنان جوان برای تغییر می گوید که رفتن دختران به مکتب ها بسیار مهم است.

” اگر ما می خواهیم که تغییری را در زنده گی مان بیاوریم، ما نیاز به تحصیل داریم.”

شماری از دانش جویان دانشگاه کابل می گویند که نظام آموزشی این دانشگاه از میان رفته است.

این گفته ها در حالی ابراز می شوند که تنها پارسال از میان ۱۵۰،۰۰۰ دوا طلب آزمون کانکور، تنها  ۴۰،۰۰۰ تن آن به دانشگاه های کشور جذب شده اند. شمار زیاد بی نتیجه مانده گان آزمون کانکور باعث شده است که شماری نماینده گان مجلس به ویژه فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان در بارۀ این موضوع نگرانی جدی شان را در محافل گوناگون ابراز نمایند و آنان خواهان یک راه به این معضل بزرگ اجتماعی و تحصیلی کشور هستند.