زن افغان برای شرکت در بازی های المپیک موانع فراوانی را پشت سر گذاشته است

سفیر کوهستانی به لندن برای شرکت در بازی های المپیک، سفری آسانی نبوده است. در حالی که دیگر ورزشکاران در کشور شان پشتوانه های قوی دارند، تهمینه کوهستانی از افغانستان نه تنها این که کسی از وی حمایت نمی کند، بل با مخالفت های نیز روبرو است.

برای نخستین بار در تاریخ بازی های المپیک، همه کشور های شرکت کننده بشمول افغانستان یک ورزشکار زن را به این بازی های فرستاده است.

۲/۸/۲۰۱۲تهمینه کوهستانی دوندۀ افغانستان، تنها زنی است که به نماینده گی از افغانستان در بازی های المپیک سال  ۲۰۱۲ لندن شرکت نموده است و او تنها سومین زن افغان است که تاکنون در بازی های جهانی شرکت نموده است.

تهمینه کوهستانی            ورزشکار افغان

” بسیار کسانی هستند که به من می گویند که این جا ها ( کشورهای غربی) برای یک زن و برای یک مسلمان خوب نیست. و یک روز من در ورزشگاه در کابل مشغول تمرین بودم که بیش از صد مرد نیز در آن جا حضور داشت و می خواستند که مرا آزار بدهند و نمی گذاشتند که به تمرینات ام ادامه بدهم.”

در میان مبارزه با دشواری ها و موانع، لحظۀ او تصمیم گرفت که شکست را بپذیرد و میدان را ترک گوید.

تهمینه کوهستانی               ورزشکار افغان

” یک روز یکی از پسر ها که در ورزشگاه کابل بود، به من گفت که کسی با من می دود، فقط می خواست که مرا آزار بدهد. در همان لحظه مربی من با آنان جنگ را شروع کرد. من تصمیم گرفتم که همه چیز را متوقف بسازم و بر گردم به خانه و دیگر هرگز برنگردم.”

قرار است تهمینه کوهستانی به روز سوم اگست سال روان میلادی در بخش دوش صد متر وارد میدان رقابت شود. هر چند او امیدی چندانی برای به دست آوردن مدالی به سود افغانستان ندارد، اما برای کوهستانی بازی های المپیک تنها یک آغاز است.