دادگاه ابتدائی شهر هرات یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی بردو دختر خورد سال ویک زن دریک دادگاه علنی به پنجاه سال زندان محکوم کرد

رئیس این دادگاه می گوید که بربنیاد قانون جزای کشور این مرد باید بیست سال در زندان باشد.
این مرد که باشنده ولسوالی پشتون زرغون هرات است دو ماه پیش فریحه یازده ساله وروشن هشت ساله که مشغول چراندن گوسفندان شان بودند تجاوز جنسی کرده است.

اما پس از آنکه به هدف تجاوز جنسی بر یک زن حمله کرد توسط پولیس بازداشت است .

۱/۸/۲۰۱۲فریحه و روشن کودکان هشت ساله ویازده ساله ای استند که دو ماه پیش توسط  توسط مرد سی وپنج ساله بگونه ای بی رحمانه ای مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند وچندین روز در شفاخانه بستری بوده اند
اما این مرد پس ازین رویداد موفق به فرار شد و چند روز پس ازین رویداد بریک زن رهگذر حمله کرد وقصد داشته بر این زن نیز تجاوزکند اما باشنده گان محل مانع شدند و پولیس اورا بازداشت کرد.

قضاوتمند غلام رسول منصور رئیس داد گاه ابتدائی شهری هرات همه شاهدان وقربانیان این رویداد را فراخواند واین افراد در برابر هیئت قضای بر ضد این مرد شهادت دادند
فریحه وروشن قربانیان این خشونت نیز از داد گاه خواستند تا این مرد را سخت مجازات کند.

سرانجام این دادگاه حکمش را اعلام نمود واین مرد را به کیفر پنجاه سال زندان محکوم کرد.

بربنیاد قانون جزای کشور از مجموع پنجاه سال زندان این مرد باید دست کم بیست سال در زندان باشد .

اما ا ین مرد همه این ادعا ها را رد می کند وخودش را بیگناه می خواند.

این مرد بریک زن نیز به هدف تجاوز جنسی حمله کرده است اما این زن از چنگ این مرد نجات یافته است .

رویداد های تجاوزجنسی بر کودکان درکشور تازه گی ندارد اما کمتر عاملان این گونه رویداد ها به کیفر رسیده اند.

چند روزپیش نیز یک ملا امام مسجد در ولایت سمنگان بر یک دختر خورد سال تجاوزنمود.

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks