نامۀ شبکۀ زنان افغان به رئیس جمهور افغانستان

اعضای شبکۀ زنان در نشستی به روز یک شنبه ( ۲۹/۳۰/۲۰۱۲ ) در کاخ ریاست جمهوری، افزون بر آن که چالش ها، مشکلات و معظلات که زنان با آنها دست و پنجه نرم می کند، شریک ساختند، بل، در کنار آن یک نامه را برای کاهش خشونت در برابر زنان در افغانستان به رئیس جمهور پیشنهاد کرد.
متن کامل پیشنهادات شبکۀ زنان افغان را با کلیک روی لینک ذیل می توان دریافت.

Letter to the President- Dari- Final