یک پدر به اتهام تجاوز جنسی بر دخترش در هرات بازداشت شد

مقام های امنیتی در ولایت هرات می گویند، مردی که بر بنیاد ادعای دخترش به مدت شش سال به وی تجاوز کرده است، یک شنبه شب از سوی پولیس ولایت هرات بازداشت شد.

به گفتۀ این مقام ها، این فرد پس از آن بازداشت شد که دختر ۱۸ ساله ی وی به مرکز ولسوالی انجیل ولایت هرات برای درج شکایت مراجعه کرد.

۳۰/۷/۲۰۱۲امین الله امین فرمانده پولیس ولسوالی انجیل هرات می گوید که: ” افسانه دختر ۱۸ ساله که دانش آموز مکتب میباشد روز یک شنبه  پولیس آن ولسوالی را در ارتباط به عمل نامشروع پدرش در جریان گذاشت که در نتیجه سربازان پولیس ملی پدر وی را بازداشت کرد.”

آقای امین الله امین می افزاید که: ” تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد این دختر به مدت شش سال از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار میگرفته است. مادر و برادر این دختر نیز از این حادثه اطلاع داشتند اما نیروهای امنیتی را در جریان نگذاشته بودند.”

فرمانده پولیس ولسوالی انجیل هرات خاطرنشان کرد:”  در حال حاضر پدر این دختر تا تکمیل پرونده نسبتی اش تحت بازداشت به سر میبرد.”
درهمین حال جمعی شماری از باشنده گان ولایت هرات ضمن نکوهش کردن این کار، خواهان برخورد جدی مقامات قضائی این ولایت درارتباط به پرونده این شخص متخلف شدند.