رئیس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری یک فرمان تازه صادر کرد

آقای کرزی در این فرمان تازه اش از ستره محکمه افغانستان خواسته است که در ظرف شش ماه، تمام دوسیه های تحت دوران قضایی، به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیری را فیصله و نهایی نماید.

رییس جمهور کرزی همچنان در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواسته است که از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان و مفسدین دوری جویند و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داده است تادر صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از مقام دولتی شان، در مورد اشخاص مداخله کننده اجراآت قانونی نمایند.

همچنین رییس جمهور کرزی درین فرمان به تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی هدایات خاصی صادر کرده است.

برنامهء این هفتهء در امواج آزادی که به روز شنبه به طور زنده از رادیو آزادی پخش شد، در مورد فرمان جدید رییس جمهور کرزی بحث صورت گرفت.

متن کامل فرمان رئیس جمهور کرزی برای آوردن اصلاحات اداری در کشور

anti_corruption_decree_july2012