میراث اوباما و بانو کلنتن با حقوق زنان افغان پیوند خورده است

گلوله باران نجیبه در ملۀ عام که به زنا متهم شده بود، گواه قوانین وحشیانه سنتی در افغانستان است. از دیگر مثا های افزایش خشونت در برابر زنان می تواند از مورد تجاوز قرار گرفتن لال بی بی، دختر هژده ساله از سوی شماری از پولیس محلی در جنوب افغانستان و کشته شدن حنیفه صافی، رئیس ولایتی امور زنان ولایت لغمان نام گرفت.

۲۸/۷/۲۰۱۲در یک کشوری که در آن زنان در برابر حیوانات تبادله می شوند، میزان سواد زنان سیزده در صد است و قبیله گرایی تسلط مردان را بر زنان تضمین می کند، دیگر جای تعجب نیست که غرب افغانستان را در مسئلۀ زمان رنج دیدۀ این کشور همکاری نماید.

زنان افغان اصلاح طلب قادر بودند که قانون حساسیت بر انگیز برابر جنسیتی را در قانون اساسی افغانستان بگنجانند تا این گونه حقوق زنان برای تحصیل و کار تضمین شود و نیز حضور آنان در حکومت و محاظفت شدن در برابر هر گونه خشونت بدون قید و شرط باشد.

حتا  در زمان طالبان که تحصیل دختران ممنوع شده بود، معلمان زن با ایجاد زیر زمینی به تحصیل دختران ادامه می دادند و با بهای جان شان بازی می کردند.

و امروز، دختران در راه رفتن به مکتب های شان از سوی جنگجویان مخالف مسلح دولت آماج قرار می گیرند، به روی آنان تیزاب پاشیده می شوند و مکتب های دخترانه به آتش کشیده می شوند؛ اما با این همه بسیاری از دختران عزم راسخ شان برای ادامه تحصیل شان ابراز می کنند.

زنانی که برجسته گی های را به دست آوردند، جان شان در خطر بیشتر قرار می گیرد.  از جمله زنانی برجستۀ که کشته شده است، می توان از دگر جنرال ملالی کاکر، که رئیس ادارۀ جرم ها در برابر زنان در ولایت کندهار گماشته شده بود، از ستاره اچکزی، عضو شورای ولایتی ولایت کندهار و صفیه اماجان، رئیس امور زنان ولایت کندهار نام برد.

باز سازی افغانستان بدون پیشرفت زنان امکان پذیر نخواهد بود، قشری که یک منبع بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.  مسلمان دیگر بخش های جهان اسلام نیز چنین حرفی های را می زنند.

همزمان با این که زمان خروج سربازان امریکایی از افغانستان بیرون می شوند، حفافظت از زنان به جرئت و خواست سیاسی نیاز دارد که باید به عوض گفته های تکراری جاگزین شود.

زنان افغان از بیرون شدن سربازان ائتلاف جهانی از افغانستان در هراس هستند، که ممکن است بعد از این کار، کنترول طالبان افزایش یابد. بسیاری از زنان تحصیل کردۀ افغان نیز هم اکنون از کشور خارج شده است. کم از کم، ایالات متحدۀ امریکا می تواند با راه اندازی یک نشست جهانی اضطراری در بارۀ زنان افغان و اقدامات محافظتی برای این قشر جامعۀ افغانستان برگذار کرده می تواند. نتیجۀ این نشست میراث رئیس جمهور اوباما و هیلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا را مشخص ساخته می تواند