در سه ماه نخست امسال ۳۲ زن در افغانستان کشته شده اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی می نگارد که این زنان در اثر حمله های مخالفان و حامیان دولت افغانستان، حمله های انتحاری و اما، بیشتر در بم گذاری های کنار جاده یی جان های شان را از دست داده اند. همچنان در این گزارش این کمیسیون آمده است که ۸۴ کودک نیز در جریان سه ماه نخست امسال در رویداد های گوناگون در کشور جان های شان را از دست داده اند.

گزارش مکمل را با کلیک روی این لینک بخوانید.

Civilian Casualty Report 1391- (Hamal,Sawor,Jawza)(1)