کشتار زنان: سازمان ملل متحد از افغانستان و پاکستان خواستار، تأمین عدالت شده است

یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزون بر محکوم کردن حمله های مرگبار بر رهبران زن در افغانستان و پاکستان، از حکومت های این کشور ها خواسته است که بررسی های بی طرفانه یی  را در بارۀ این کشتار ها به راه اندازند و مطمئن بسازند که عاملان این رویداد ها به پنجۀ قانون سپرد می شوند.

۷/۲۱/۲۰۱۲راشده منجو          کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد

” ناکامی این دولت ها برای تأمین حقوق زنان و بخشیدن یک زنده عاری از خشونت باعث شده است که زنان با خشونت های روبرو شوند که حتا به مرگ آنان نیز می انجامد.”

بانو منجو به کشته شدن فریده افریدی، یک مدافع حقوق بشر در پاکستان و حنیفه صافی، رئیس امور زنان ولایت لغمان و نیز کشته شدن نجیبه که به زنان متهم شده بود، اشاره می کند.

راشده منجو               کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد

” چی قتل های سازمان دهی ، چی قتل های ناموسی ، چی خود کشی باشد، اینها همه اشکال خشونت ها هستند به از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تحمل شده است و دارد پذیرفته می شود، تحمل می شود و یا هم توجیح می شود – بدون آن که عاملان انان به دادگاه کشانیده شود.” 

بانو منجو از حکومت های افغانستان و پاکستان می خواهد که بررسی های برطرفی را در بارۀ این رویداد ها به راه اندازد تا امطینان حاصل شود که عاملان این خشونت ها به دادگاه کشانیده می شوند.

راشده منجو             کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد

” هنگامی که نهاد ها و مقام های دولتی در برابر کشتن یک زن خاموش می نشینند، در حقیقت این به یک جرم دولت مبدل می شود. زیرا، نمی تواند برای زنان یک زنده گی عاری از خشونت فراهم سازد و یا آنان را در برابر خشونت ها مصون نگهدارد.”

برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان، بانو منجو توصیه می کند که بررسی ها، پیگیری و تحریم های اثر گذار باید راه اندازی شود، به زنان بستر دسترسی به خدمات حقوقی موثر فراهم شود، با زنان قربانی خشونت ها باید با عزت رفتار شو.