نخستین انجمن قضات زن در افغانستان با ۱۵۰ عضو، ایجاد شد

گزارش از: ادارۀ توسعه یی ایالات متحدۀ امریکا

۱۸/۷/۲۰۱۲

قضات زن افغان نخستین انجمن شان را با عضویت ۱۵۰ زن قاضی،  در یک محفل دادگاه عالی که با اشتراک رئیس جمهور کرزی، راین کراکر، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، رئیس دادگاه عالی  افغانستان و شماری دیگری از مقام های افغان برگذار شده بود، تشکیل دادند.ایجاد انجمن قضات زن به حضور فعال زنان قضات زن در نظام قضایی افغانستان نیرو می بخشد و زمینه را برای دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت، با اعتماد برای زنان افغان فراهم می سازد.

حامد کرزی         رئیس جمهور کشور

” این برای مردم افغانستان بسیار مهم است که می خواهند بدانند که پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان ، آنان چگونۀ حکومتی خواهند داشت. اگر ما برای آنان یک عدالت، امنیت  و حکومت خوب  فراهم کنیم که حیاتی است، هیچ قدرت بیرونی ما را شکست نخواهد داد؟”

کرزی در گشایش انجمن قاضیان زن در افغانستان، از این قاضیان و از پیش گامان قضا در خواست نمود که قوانین اسلامی و قوانین افغانستان را پیروی نمایند.

آگاهان می گویند که زنان با سواد و قدرت مند برای دیموکراسی حیاتی است. اما، زنان با سواد افغان یک نقش حیاتی را در گسترش برابری حقوق زنان، کودکان و دیگر افراد در افغانستان بازی کرده می تواند.