برای نخستین بار یک زن برای مقام ریاست اتحادیۀ افریقا نامزد شد

 نکوسزانا دلامینی زوما ۶۳ ساله، در انتخاباتی جین پینگ گبون، رقیب اصلی اش را شکست داد ،تا این گونه والا ترین مقام را برای رهبری کمیسیون اتحادیه افریقا را به دست بیاورد.

گزارش از: الجزیره

۱۶/۷/۲۰۱۲دلامینی زوما، یک دیپلمات افریقایی نخستین زنی است که ریاست کمیسیون اتحادیۀ افریقا را به دست می آورد و انتخابات وی به جنگ گرفتن رهبری که اتحادیه را با خطر شکست روبرو ساخته بود، از میان برد.

بانو زوما، به روز یک شبنه جین پینگ، رقیب اصلی اش را از پیش رو برداشت – مردی که از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو رئیس کمیسیون اتحادیۀ افریقا بود.

با این حال، دلامینی باید سه دور رآی گیری دیگر را نیز ببرد تا به سرانجا پینگ ۶۹ ساله از میدان رقابت حذف شود. دلامینی، پیش از این به حیث وزیر صحت و وزیر امور خارجۀ افریقای جنوبی خدمت کرده است.

۳۷ رای اعتماد به بانو زوما اجازه می دهد که اکثریت ۶۰ در صد آراء را به دست آورد تا به حیث ریئس کمیسیون اتحادیۀ افریقا برگزیده شود.

رقابت برای گرفتن ریاست کمیسیون ۵۴ عضوی اتحادیۀ افریقا از پارسال به این سو با بن بست روبرو شده بود، چون نه بانو زما و نه هم آقای پنگ به گرفتن دو-سوم آرا اعضای این کمیسیون موفق شده بود.

جاکوب زوما، همسر پیشین وی ، نخستین کسی خواهد بود که گرفتن این مقام را برایش مبارک باد خواهد گفت.

جاکوب زوما          رئیس جمهور افریقای جنوبی

” این برای افریقا بسیار پر معنی است…و همچنین برای اتحاد و تقویت زنان در سراسر اتحادیۀ افریقا”

در همین حال، رئیس جمهور اوگندا، از پیروزی دور نخست بانو زوما استقبال می کند.

یوویری موسی وینی             رئیس جمهور افریقای جنوبی

” او یک سلحشور است، نه یک بروکرات و نه هم یک دپیلمات”

همزمان با این، سخنگوی آقای پینگ، رئیس کنونی کمیسیون افریقای جنوبی ، به شکست پینگ اعتراف می کند.

نورالدین میزنی         سخنگوی پینگ

” او نتایج انتخابات را پذیرفته است و برای بانو زوما آرزوی کامیابی می کند.”

دلامینی زوما وزیر امور داخلۀ کنونی افریقای جنوبی است و همسر پیشین جاکوب زوما، رئیس جمهور افریقای جنوبی است.