نکوهش سخت خشونت در برابر زنان افغان

نوار های تصویری یک زن افغان که به گونۀ بی رحمانه یی از سوی شماری از مردان مسلح کشته شد، از طریق انترنت به همه جا بخش شد و خشمی را در ایالات متحدۀ امریکا بر انگیخت، جایی که ادارۀ اوباما زیر فشار سخت قرار گرفته است تا اقدامات جدیی را در  برابر چنین کشتار زنان در افغانستان روی دست گیرد.

گزارش از: آژانس خبری برناما – ایالات متحدۀ امریکا

۱۶/۷/۲۰۱۲زنان ملل متحد، یک نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسی و تقویت زنان کار می کنند، به تازه گی کشتن نجیبه ، یک زنان افغان را به شدت نکوهش کردند.

رئیس اجرایی زنان ملل متحد در بیانیه یی گفته است که در هفته های اخیر، ملت افغان گواه چنین رویداد های خشونت بار در برابر زنان بوده است.

بچیلیت          رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد

شکنجه و تجاوز جنسی بر نجیبه، یک زن جوان افغان، خشم همه را در داخل و بیرون از افغانستان بر انگیخته است.”

” همان گونه که جامعه جهانی نقش اش را باز تعریف می کند و حکومت افغانستان نیز به سوی تکمیل روند انتقال در حرکت است، این پرونده یک بار دیگر توجه را به نیاز ادامه حمایت از حقوق زنان و افغان جلب کرد.”

بچیلیت با رد چنین خشونت ها می گوید که این رویداد ها غیرقابل تحمل هستند و از حکومت افغانستان می خواهد که هر چه زود اقداماتی را برای پاسخ دادن به چنین جرم ها روی دست گیرد، عاملان آن را به پنچۀ قانون بسپارد و فرهنگ معافیت از مجازات را پایان ببخشد.

با توجه به گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بارۀ افزایش خشونت ها در برابر زنان و کاهش سربازان خارجی از این کشور، این مهم است که دستآورد های ده ساله یی زنان افغان باید نگهداشته شوند و باید به گونۀ کامل در آیندۀ افغانستان سهم داده شوند.

اگر زنان و دختران افغان به همین گونه در روند های تصمیم گیری که بر آینده افغانستان اثر گذار است، تصور یک افغانستان با امن، خوشبخت و با ثبات به حقیقت مبدل نخواهد شد.


Comments

  • خالق بهنام said:

    برای خنواده خانم نجیبه تسلیت می گویم.
    به نظر من این یک کار وحشیانه است،که برادران ما دست به چنین کار می زند.
    دولت باید جلو چنین کارها را بکیرند،ومخصوصاٌ وزارت امور زنان باید در برابر چنین کارها عکس العمل از خود نشان بدهد که در آینده چنین کار صورت نکیرند. خالق بهنام عضو جامع مدنی افغانستان

Trackbacks

There are no trackbacks