طالبان ۱۱ زن را در پروان در سال روان کشته شده اند

رئیس ولایت امور زنان ولایت پروان به روز شنبه گفته است که کم از کم یازده تن از آغاز سال روان میلادی در ولسوالی شین واری ولایت پروان کشته شده اند.

گزارش از: طلوع نیوز

۷/۱۵/۲۰۱۲در حالی که شماری از زنان در اعتراض به خشونت در برابر زنان در چاریکار ولایت پروان به روز شنبه دست به راهپیمایی زدند، شاه جهان یزدان پرست گفته است که کشته شدن یک زن در غوربند ولایت پروان تنها رویداد از این دست نیست، بل یازده زن دیگر به گونۀ مشابه در سال روان خورشیدی از سوی طالبان کشته شده اند.

شاه جهان یزدان پرست   رئیس امور زنان ولایت پروان

” از آغاز امسال، ما تاکنون هفتاد پروندۀ خشونت را در برابر زنان ثبت کرده ایم، که شامل یازده زم می شود که از سوی مردان مسلح در والسوالی شین واری کشته شده اند. رسانه ها تنها کشته شدن یک زن را به نشر رسانده اند.”

باشنده گان زن ولایت پروان با راه اندازی راه پیمایی اعتراض شان در برابر خشونت های اخیر در برابر کشته شدن یک زن ۲۲ ساله به نام نجیبه که به زنا متهم شده بود و از سوی طالبان کشته شد، نشان دادند. این زن، فوراٌ پس از اعلام حکم یک محکمۀ صحرایی کشته شد.

کشته شدن این زن توجه جهانی را به خود جلب کرد و نیز با محکومیت های جهانی روبرو شد، اما، زنان افغان می گویند که کاری های بیشتری برای زنان باید انجام شود.

زنان معترض از نیروهای امنتیی می خواهند که عملیات های بیشتری را در بخش های که از سوی طالبان اداره می شوند، به راه اندازند ، تا مردم و به ویژه زنان بتوانند در فضای امن زنده گی نمایند.