لت و کوب شده و کبود گشته!!

چگونه پاپاو نیو گینه می تواند بلند ترین میزان خشونت خانواده گی را ریشه کن سازد؟

گزارش تحقیقی از: الجزیره

۱۳/۷/۲۰۱۲

خشونت های خانواده گی به میزان بلندی در پاپاو نیو گینه، بزرگترین کشور آسیای اقیانوسیۀ جنوبی رسیده است.از هر سه زن، دو زن خشونت های خانواده گی را تجربه کرده است و پنجاه در صد از زنان قربانی عروسی های اجباری و یا تجاوز جنسی از سوی افراد اوباش ها شده اند.

در شماری از ولایت های غربی این کشور، ۹۷ در صد از زنانی که از آنان  تحقیق شده است، گفته اند که آنان از سوی مردان خانواده های شان لت و کوب شده اند.  از خانواده های با اقتصاد متوسط در شهر ها تا خانواده های که در روستا ها زنده گی می کنند، به گونۀ تخمینی یک میلیون کودک در فضای خشونت بار خانواده گی زیست دارند.

در گزارش یک گزارش حقیقت یاب  سازمان ملل متحد در بارۀ خشونت در برابر زنان این مشکل به عنوان یک پدیدۀ فراگیر عنوان شد و از مقام های آن کشور خواسته شده  است که به رسوم و عنعنات سنتی که به زنان زیان بار است، توجه جدی شود.

هر گونه دادخواهی به گونۀ معمول به گوش های ناشنوا منتهی می شود چون مفهوم خشونت خانواده گی در فرهنگ و زبان این کشور دارای ۸۰۰، وجود دارند. بسیاری از مردان، زنان شان را با همان کارد و چاقوی های سبزه بُری می زنند و آنان را معیوب می سازند.

این موضوع نیز اندک است که پرونده های خشونت های خانواده گی به دادگاه کشانیده شود. بسیاری از مهاجمان به گونۀ مؤقت به توقیف خانه های پولیس نگهداری می شوند و بعد آزاد هستند.

با این حال، رئیس دادگاه عالی پاپاو نیو گینه می گوید که عمل های خشونت آمیز در برابر زنان و کودکان نصف از پروند های جرمی این دادگاه را تشکیل می دهد.

پولیس این کشور از تجهیزات کافی برخوردار نیستند و بسیاری از آنان برای رویا رویی با خشونت های خانواده گی بی مهارت هستند.  گشت زنی های اندکی از سوی پولیس در شب انجام می شود و بسیاری از نیروهای های پولیس به قربانیان کمک نمی کنند  و می گویند که این یک موضوع خانواده گی به شمار می رود. 

با توجه به افزایش خشونت ها در برابر زنان، این قشر خانه های امن  مرکز های نگهداری روزانه را با کمک یونیسف به راه انداخته است تا خانواده ها را مصون نگهدارند.

حکومت پاپاو نیو گینه و دیگر سازمان  های غیردولتی جهانی نیز یک تعداد مرکز های حمایتی را ایجاد کرده است تا یک سرپناهی به هزاران زن خشونت دیده فراهم سازد.  رسانه های اجتماعی از پروژه های نظارت می کنند که افزایش میزان خشونت ها را در برابر زنان پیگیری می کنند.

از کار های آنان استقبال شده است اما آنان برای پیشبرد کار های شان با منابع مالی و انسانی محدودی روبرو هستند. سازمان ملل متحد توصیه می کند که این برنامه ها باید در بخش های دور دست پاپاو نیو گینه که زنان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند، عملی شود. پاپاو نیو گینه یک کشور قبیله یی است که خشونت و وحشی گیری روش زنده گی آنان است.