چهار راهی تایمنی شهر کابل، رسماً به نام چهار راهی حکیم ناصر خسرو بلخی نام گذاری شد

این بنای یاد بود با مبلغ یک صد هزار دالر امریکایی از هزینۀ شخصی، الحاج سید منصور نادری، ریئس و مؤسس کانون حکیم ناصر خسرو بلخی  ساخته شده است. در همین حال، یونس نو اندیش، شهر دار کابل از الحاج سید منصور نادری، رئیس و مؤسس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به خاطر اعمار این بناء یابود ابراز سپاس نمود.

۱۲/۷/۲۰۱۲چهار راهی حکیم ناصر خسرو بلخی که پیش از این به چهار راهی تایمنی، شهر کابل معروف بود، به روز پنج شنبه با حضور الحاج سید منصور نادری، رئیس و مؤسس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، یونس نو اندیش شهردار کابل،شماری از اعضای مجلس نماینده گان، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، مسؤولان حوزه چهارم شهر کابل، شماری از فرهنگیان و تعدادی زیادی از باشنده گان شهر کابل، به گونۀ رسمی گشایش یافت. در این بنای یاد بود، همان شعر معروف ناصر خسرو بلخی که : درخت تو گر بار دانش بگیرد – به زیر آوری چرخ نیلوفری را : تجسم یافته است. این بناء یاد بود از سوی فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و مسؤول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی،  طرح و دیزاین شده است که ساخت آن چهار ماه را در بر گرفت. شهردار کابل که در جریان محفل گشایش این چهار راه تازه اعمار شده سخن می گفت، جای بسا افتخار است که این چهار راه به نام حکیم فرزانه یی چون، ناصر خسرو نام گذاری می شود.

یونس نو اندیش            شهردار کابل

“. من از خدمات شائسته که جناب نادری صاحب، شخصیت بزرگ فرهنگی و مذهبی افغانستان که در کنار دیگر فعالیت های فرهنگی شان، چون، افتتاح بزرگترین قران دست نویس که شاهدم نظیر آن در جهان نوشته نشده است، کاری تاریخی و ماندگاری را انجام داده بودند – سپاس گذارم. امروز برای ساختن این چهار راهی که هر گوشۀ از آن نماد از یک تاریخ ، فرهنگ و اثر هنری است – نیز بسیار خورسند هستم و سپاس گذاری می کنم.”

در همین حال، الحاج سید منصور نادری که این بنای بود، با هزینه مالی و اتبکار وی ساخته شده است، از حضور همۀ حاضران این محفل ابراز سپاس گذاری نمود. 

شماری از مسؤولان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو در جریان محفل گشایش این چهار راه از شهر دار کابل درخواست کردند که در قسمت بازسازی جاده های که به این چهار را منتهی می شود، توجه جدی نماید و آنها را باز سازی نماید. در حال حاضر، به جز جادۀ شمالی چهار راه تازۀ اعمار شدۀ ناصر خسرو، دیگر جاده های دیگر، تقریباً ویران شده اند. کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ۲۴ سال پیش از امروز با همکاری شماری از فرهنگیان و قلم به دستان کشور ایجاد شد که رهبری آن را الحاج سید منصور نادری به دوش دارد. این کانون در این مدت، دست به بزرگترین کار ها و ابتکارات علمی و فرهنگی زده است که می توان از ایجاد کتاب خانۀ مجهز ناصر خسرو، ساخت بزرگترین قران دست نویس در جهان ، ایجاد مراکز آموزش زبان های خارجی برای شهروندان کشور نام برد.