فعالان حقوق زن با راه پیماییی، کشته شدن یک زن را در پروان به سخت نکوهش کردند

این فعالان با انتقاد سخت از نهاد های امنیتی و قضایی کشور، از حکومت می خواهد که هر چه زود تر عاملان این رویداد را بازداشت و محکمه نماید. همزمان با این، شماری از این فعالان مسؤولان ولایت پروان را در کار بازداشت عاملان این رویداد ناتوان می دانند و  خواهان بر کناری والی  این ولایت هستند.

۱۱/۷/۲۰۱۲ کشته شدن نجیبه، یک زن بیست و یک ساله یی افغان از سوی افراد نامعلوم در منطقۀ غوربند ولایت پروان، خشم فعالان حقوق زن را بر انگیخت.  ده ها تن از فعالان حقوق زن از جامعۀ مدنی، نهاد های گوناگون دفاع از حقوق زن، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر با گرد آمدن در منطقۀ چهاراهی زنبق شهر کابل، کشته شدن بانو نجیبه را مخالف با قانون و اسلام می گویند. بانو شینکی کروخیل، یکی از فعالان حقوق زن در کشور تأکید می ورزد که مسؤولان ولایت پروان به علت ناکامی شان در فراهم ساختن امنیت به شهروندان کشور به ویژه زنان، از مقام های شان کنار بروند.

شینکی کروخیل           عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” کسانی که مسؤول قتل بانو نجیبه هستند، باید زیر نام قاتلان محاکمه شود. و کسانی که به نام اسلام و از سوی استخبارات منطقه می آیند باید محکوم شوند. حتا طالبان نباید چنین افرادی را اجازه  ندهد دست به چنین کار های بزنند. ما خواهان یک زنده گی پر امن به زنان افغان هستیم. از شورای علما می خواهیم که در این باره خاموش نمانند.”  

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز ضمن نکوهش کشتن بانو نجیبه چنین می گوید:

” سیما سمر               رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

” حکومت برای بازداشت عاملان این رویداد اقدام جدی نماید. آنان را محاکمه نمایند و نتیجۀ محکمه را به اختیار مردم قرار دهد.”

همزمان با این، بانو وژمه فروغ، یکی دیگر ز فعالان حقوق زن که در جمع خبرنگاران در این راه پیمایی سخن می زد، از نظام قضایی کشور سخت انتقاد می کند.

وژمه فروغ        فعال حقوق زن

” انتقاد ما همین است که محاکم کجا هستند. وقتی که میلیون ها دالر به نظام قضایی کشور سرازیر می شود، پس نظام قضایی کجا است. ستره محکمۀ افغانستان چرا به جنایت کاران اجازه می دهد که قانون را عملی سازد.”  
راهپیمایی این فعالان حقوق زن از وزارت امور زنان آغاز شد و پس از یک ساعت و با تدابیر شدید امنیتی، در چهار راهی زنبق شهر کابل پایان یافت.

نجیبۀ بانوی است که به تازه گی از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس به اتهام زنا، پس از یک محکمۀ صحرایی در غوربند ولایت پروان گلوله باران شد.

فعالان حقوق زن تأکید می ورزند در حالی که هم اکنون بیش از چهل کشور جهان در افغانستان حضور دارند، خشونت در برابر زنان به میزان سرسام آوری افزایش یافته است. اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد،  روشن نیست که وضعیت زنان پس از بیرون شدن این نیروها چگونه خواهد شد.