ایالات متحدۀ امریکا به گونۀ قوی در کنار زنان افغان خواهد ایستاد

هیلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می گوید که صلح و ثبات در افغانستان تا هنگامی تأمین نخواهد شد که نصف قشر این کشور تقویت نشود.

۱۰/۷/۲۰۱۲

گزارش از: آژانس خبری فرانسه

هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به تازه گی به گونۀ قوی درخواست نمود که حقوق زنان افغان باید به آنان داده شود و آنان باید در رشد آیندۀ کشور شان سهیم باشند.

هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در جریان نشست توکیو در بارۀ افغانستان گفت:

” ایالات متحدۀ امریکا باور دارد که هیچ ملیتی به صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی دست یافته نمی تواند، مگر این که نصف جامعۀ آن کشور تقویت نشود.

به گفتۀ بانو کلنتن حکومت افغانستان باید در بخش های مبارزه با فساد اداری، بهبود حکومت داری خوب، تقویت حاکمیت قانون  و فراهم ساختن فرصت های اقتصادی برای همه افغان ها به ویژه ، گام های به جلو بردارد.

هیلری کلنتن     وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا

”  همۀ شهروندان نیاز دارند که از پیشرفت افغانستان سود ببرند  و برای این پیشرفت کمک نمایند. ایالات متحدۀ امریکا به گونۀ قوی در کنار زنان افغانستان باقی خواهند ماند.”

بانو کلنتن این گفته ها را در بزرگترین نشست جهان در بارۀ آیندۀ افغانستان در توکیو ابراز نمود.

واشنگتن می گوید که پیشرفت های چشم گیری از ده سال به این سو نصیب زنان افغان شده است؛ از جمله دخترانی بیشتری به مکتب ها می روند و زنانی بیشتری مشغول کار هستند.

بر بنیاد آمار های ارائه شده از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از میان هشت میلیون دانش آموزی که در مکتب ها ثبت نام کرده اند، نزدیک به چهل در صد آنان دختران بودند.

این آمار رقم بزرگی را در مقایسه با ده سال پیش در مکتب ها نشان می دهد که تنها  نه صد هزار دانش آموز بود و هیچ یک از آنان دختران نبودند. ایالات متحدۀ امریکا می گوید که در حال حاضر ۱۷۵ هزار دانش آموز در افغانستان وجود دارد نزدیک به یک بر سوم آن را زنان تشکیل می دهد.