بنیاد چادری: نشست یک روزه تحت عنوان حقوق زن

نشست یک روزه تحت عنوان حقوق زن و پیشرفتهای زنان اسلام در غرب به میزبانی بنیاد چادری و کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در کابل دایرگردید.

۸/۷/۲۰۱۲

طاهره احمد یک بانوی مسلمان امریکای، که از سوی سفارت ایالات متحده امریکا به کابل دعوت گردیده یکی از مهمانان ویژه این نشست بود. بانو طاهره که هدف سفرش را دیدار با فعالان حقوق زن عنوان نمود گفت: “زنان مسلمان امریکا در طول ده سال اخیر با پشت سرگذاشتن چالشهای زیادی به دست آورد ها و موفقیت های چشمگیری نایل شده اند.” وی همچنان در پاسخ به سوال که آیا زنان میتوانند در ستره محکمه عضویت داشته باشند گفت: “از لحاظ شرعی دراین زمینه هیچ موانع وجود ندارد.”

فرخنده زهرا نادری، بنیانگذار بنیاد چادری و مسئول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی گفت:”در طول ده سال گذشته با آنکه موضوع حقوق زن یکی از اجندای مهم ملی و کشوری بوده است اما از سوی جامعه جهانی همواره مردان در این زمینه صحبت داشته است ولی اهمیت بحث کنونی در این است که امروز یک زن مسلمان امریکای دیدگاه و تجارب اش را که بیشتر وجوهات مشترک عقیدتی و فکری با ما دارد، ابراز میدارد که این میتواند تاثیرات مثبت در امر مبارزه برای حقوق زن  داشته باشد.”

دراین نشست برخی از عالمان دینی ، اعضای مجلس نماینده گان ، فعالان حقوق زن – جامعۀ مدنی  و شماری از دانشجویان دانشگاه های کشور شرکت کردند. 

طاهره احمد یک زن فعال، عالم و مسلمان است که در مارتن گروف ایالت ایلینوی تولد یافته است، تحصیلات عالی خویش را درالدیوان و الازهرمصر به پایان رسانده است.  وی تصدیق نامه های را درمورد روابط مسلمانان و عیسویان و روحانیت اسلامی کسب نموده است واکنون طاهره احمد عضوعلمی پوهنتون شمال غربی و مشاور روحانی اسلامی در پوهنتون متذکره و مردم ایوانستن میباشد.