پر رنگ شدن حضور زنان در پولیس به ذهنیت سازی نیاز دارد

شماری از فعالان حقوق زن در نشست با فرماندهی پولیس کابل، تأکید می کنند که گسترش حضور زنان و دختران به صفوف پولیس نیازمند تشویق ارگان های امنیتی، می باشد.

 ۵/۷/۲۰۱۲

شماری از فعالان حقوق زن از شبکۀ زنان افغان به روز پنج شنبه در نشست مشترک با فرماندهی پولیس کابل، قانون منع خشونت در برابر زنان و مقرره هایی خانه های امن را با فرمانده پولیس کابل به بحث گرفت. این فعالان تأکید می ورزند که برای بلند بردن آگاهی پولیس از این قانون و مقرره ها، دور های آموزشی کوتاه مدت برای پولیس ایجاد شوند. در همین حال، بانو نادری که در این نشست سخن می گفت، می گوید که بسیاری از خانواده ها به علت نگرانی های که در بارۀ پولیس دارند، مانع پیوستن دختران و زنان به پولیس می شوند.

فرخنده زهرا نادری    عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” برای ذهنیت سازی خانواده ها تلاش نماید که آنان مانع رفتن دختران و زنان به صفوف پولیس نشوند. آنان را تشویق نماید، سهولت های بیشتری را برای زنان فراهم سازد. تا این گونه خانواده دختران و زنان را تشویق به پیوستن پولیس نمایند.”

از سوی دیگر، ایوب سالنگی، فرمانده پولیس کابل ضمن استقبال از پیشنهادات شبکۀ زنان افغان، می گوید که این نهاد و وزارت امور داخله روی برنامه یی کار می کند که برخورد پولیس با زنان بهبود یابد.

با این حال، آقای سالنگی می پذیرد که پولیس کابل هنوز هم چندان معیاری نیست و تلاش ها برای حرفه یی ساختن پولیس ادامه دارند.

بر بنیاد آمار های وزارت داخلۀ کشور، در حال حاضر بیش از دوازده هزار پولیس در شهر کابل است که از این میان ۳۱۵ تن آنان زن هستند. فرماندهی پولیس کابل تأکید می ورزد که این ارگان توان جذب زنان بیشتر را در صفوف شهر کابل دارد.

بر بنیاد این آمار ها، پارسال از میان کل افراد پولیس ۵۴۰۰ تن آنان بی سواد بودند که این رقم در سال روان به ۵۰۰۰ تن کاهش یافته است.

نشست شبکۀ افغان با حضور شماری از فعالان حقوق زن از جمله شینکی کروخیل،وژمه فروغ، و شماری دیگر از فعالان حقوق زن، با فرماندهی پولیس کابل به هدف ایجاد فضای همکاری میان این دو نهاد برای رسیده گی بهتر به مشکلات زنان برگذار شد.