دستآورد های زنان در نشست توکیو در خطر فراموشی قرار دارد

گزارش از: نهاد جهانی پاملرنه

توکیو، ایالات متحدۀ امریکا:

۷/۷/۲۰۱۲

همان طور که کشور های تمویل کننده، ایالات متحدۀ امریکا و حکومت افغانستان در حال آماده گی برای نشست توکیو در هشت جولای سال روان میلادی هستند تا در بارۀ کمک های مالی جامعۀ جهانی به افغانستان بحث نمایند، سازمان جهانی پاملرنه هشدار می دهد که حقوق زنان و دختران باید در محور تعهدات این نشست قرار بگیرد تا این گونه از دست آورد های شکنندۀ که در یک دهۀ اخیر در بخش حقوق زنان و دختران و دسترسی آنان به خدمات بنیادین از جمله صحت و تعلیم، به دست آمده اند، محافظت شوند.

در یک گزارش زیر نام زنان و روند انتقال در افغانستان که به تازه گی از سوی مؤسسۀ پاملرنه به نشر رسید، این سازمان هشدار می دهد که : بدون کنترول شدید، کمک مالی کردن به زنان از طریق حکومت مرکزی افغانستان، دسترسی این زنان را به کمک های مالی کاهش خواهد داد. این گزارش خواستار یک نظارت دقیق بر نحوۀ مدیریت افغانستان از این کمک ها و نیز توانایی زنان در دسترسی به این کمک ها، است.

 گزارش پاملرنه نیز هشدار می دهد که بدتر شدن اوضاع امنیتی، زنان و دختران را بیشتر با خطر روبرو می سازد. از این رو، این سازمان توصیه می کند که بودجه به نهاد های بشری به ویژه به نهاد های که خدمات اولیه را به زنان و دختران فراهم می سازد، باید افزایش یابند.

 افزون بر این، این گزارش می خواهد که زنان چگونه در مسیر کمک های مالی قرار گیرند که اطمینان حاصل شوند که نیازمندی های زنان با این کمک ها بر طرف می شود. این گزارش خاطر نشان می سازد که گام های مشخصی باید برداشته شود تا اطمینان حاصل شود که زنان در تصمیم های مصارف بودجه ها در بخش های دور افتادۀ کشور حق دارند.

برایان کاناغ، یکی از مسؤولان مؤسسۀ پاملرنه می گوید که : برای مدت های دراز، حقوق و نیازمندی های زنان در محور تلاش های جامعه جهانی و ملی در افغانستان جای نداشته است. این نیازمندی ها قرار است در توکیو تغییر نماید. ما نیازمند تعهدات جدید برای اطمینان حاصل کردن از حفاظت حقوق زنان و دختران هستیم.”  

سازمان جهانی پاملرنه یک نهاد مستقل و غیردولتی است که دوازده عضو دارد. هدف این نهاد جهانی تلاش برای محو فقر و ناداری، دفاع از حقوق بشر و دیگر ارزش های دیموکراتیک می باشد.