عاملان سم پاشی در مکتب های دخترانۀ کشور باید مجازات شوند

شماری از فعالان حقوق زن با پخش اعلامیه یی از وزارت های معارف، امور زنان، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی می خواهند که اقدامات جدی را در برابر عاملان سم پاشی در مکتب های دخترانه در کشور روی دست گیرند.

۴/۷/۲۰۱۲      شماری از زنان افغان از وزارت امور زنان، مجلس نماینده گان، جامعۀ مدنی و شورای عالی صلح به روز چهار شنبه ( ۱۴ سرطان سال ۱۳۹۱ ) در نشست خبری تأکید می ورزند که شهروندان کشور دیگر تحمل ادامۀ مسموم شدن دانش آموزان دختر را ندارند. این زنان از نهاد های مسؤول به ویژه وزارت معارف می خواهند که تلاش های شان برای جلوگیری از این گونه رویداد ها دو برابر سازند. همزمان با این، این زنان با پخش اعلامیه یی که از سوی فرخنده زهرا نادری،عضو ملجس نماینده گان و فعال حقوق زن، خوانده شد، پیشنهادات ذیل را مطرح کردند.

۱٫تشکیل یک گروپ مشترک کاری از نماینده گان با صلاحیت وزارتهای معارف، صحت عامه، امور زنان، داخله و ریاست امنیت ملی جهت طرح و تطبیق اقدامات جدی برای جلوگیری و رسیده گی سریع به همچو حادثات در مکاتب و مخصوصآ مکاتب دختران

۲٫ وزارت معارف باید هر چه عاجل طی یک متحدالمال اقدامات جدی برای آنعده دختران که بخاطر حادثات چون مسموم شدن به امتحانات چهارنیم ماه حاضر شده نمیتوانند گرفته و از طریق مطبوعات اعلان نماید

۳٫ در تعداد زیاد ولایات یک سلسله شایعات پخش شده که دختران که از حادثات مسمومیت متاثرشده اند به مشکلات صحی چون حامله ناشدن و از دست دادن دید چشم در آینده دچار میشوند. وزارت صحت عامه هرچه عاجل جهت جلوگیری از این شایعات یک تعداد سپات های تلویزیونی و رادیویی تولید نموده به نشر برسانند.

۴٫ ما همچنان از وزرای محترم معارف و صحت عامه خواهش میکنیم تا شخص خودشان از طریق تلویزیون و رادیو درین مورد صحبت نموده و فامیل ها را تشویق به فرستادان دخترانشان به مکاتب نمایند.

۵٫ وزارت معارف در مشارکت با وزارت صحت عامه هر چه عاجل اقدامات جدی جهت فراهم نموده آب آشامیدنی صحی به تمام مکاتب نمایند.

۶٫ ما از ارگانهای قضایی خواهان محکمه علنی عاملین این حادثات میباشیم

۷٫ ما همچنان پیشنهاد یک کمپیاین مشترک وزارت امور زنان، پارلمان، وزارت حج و اوقاف و جامعه مدنی در ۳۴ ولایت کشور بخاطر بلند بردن سطح آگاهی در قسمت ضرورت تعلیم و تحصیل دختران، تشریح اهداف ناکام دشمنان که تعلیم دختران را به چالش میکشانند و تشویق کردن خانواده ها جهت فرستادن دخترانشان به مکاتب مینماییم.

۸٫ ما همچنان از جامعه بین المللی و مخصوصآ ادارات ذیربط ملل متحد میخواهیم تا در تطبیق همه پیشنهادات ما را همکاری نمایند.

 در همین حال، طاهر هاشمی، معاون سخنگوی امنیت ملی که در این نشست سخن می گفت، می گوید که پروندۀ مسمویت دانش آموزان دختر هنوز هم زیر پیگیرد قرار دارد.

طاهر هاشمی     معاون سخنگوی ریاست عمومی امینت ملی

 ” این قضیه هنوز هم زیر پیگیرد قرار دارد. قضیه در حال انکشاف است. در آیندۀ نزدیک بررسی ها تکمیل خواهد شد و پس از آن این پرونده به دادگاه سپرده خواهد شد.”   

از سوی هم، آصف ننگ، معین تعلیمات مسلکی و تخنیکی وزارت معارف در این نشست می گوید که این وزارت برای حمایت از مکتب های دخترانه در کشور پنج اقدام را از جمله ایجاد شورای های معارف ایجاد کرده است. با این حال،آقای ننگ می پذیرد که جلوگیری از رویداد های مسمومیت دختران در سراسر مکتب های کشور که شمار آن به  ۱۶۰۰۰ مکتب می رسد، کاری است دشوار!  

با این همه، فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن می گوید که موضوع مسموم شدن دختران، نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد و باید به آن راه حلی پیدا شود.

فرخنده زهرا نادری     عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” یکی دلایل عمدۀ نشست امروزی این است که امتحانات چهار نیم ماهه مکتب ها آغاز شده است و از این رو نیاز است که این نگرانی از افگار مردم بیرون شود که دختران خود را به مکتب ها روان بکند. تأکید می گردد که وزارت خانۀ مسؤول وزارت خانۀ معارف است. چون یک وزارت خانۀ کلیدی است. به این مفهوم نیست که شما مسؤولیت مسموم شدن دختران دانش آموز را ندارید. اما، چون شما وزارت خانۀ کلیدی هستید، همۀ مسؤولیت ها به شما می رسد و ما از شما امید واری بیشتر داریم و امید است که شما این گفته ها را به عنوان یک انتقاد سازنده بپذیرید”  

بر بنیاد آمار ها، از چهار سال بدین سو، تاکنون بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز دختر در کشور مسموم شده اند که از این میان تنها بیش از ۲۱۰۰ دانش آموز دختر در سال روان مسموم گریده اند.