مطالعه یی از بهبود وضعیت زنان و کودکان افغان حکایت می کند

در حالی که باور بر این است که تغییرات جدی برای وضعیت مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، در جریان ده سال پیش به میان نیامده است، اما، یک مطالعه تازه امید واری های را در بارۀ وضعیت زنان و کودکان به همراه آورده است.

 ۲/۷/۲۰۱۲

منبع: صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف

نشانه های از امید در افغانستان وجود دارد – یک بررسی که از سوی یک نهاد تحقیقی به حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، آماده شده است نشان می دهد که بهبودی های چشم گیری از زنده گی زنان و کودکان افغان به میان آمده است. از این میان، شمار حضور کودکان در مکتب ها افزایش یافته است و میزان مرگ و میر کودکان کاهش یافته است.

این مطالعه، اطلاعاتی را در بخش بررسی وضعیت زنان و کودکان در کشور بشمول مرگ و میرگ کودکان، سوء تغذی، صحت طفل، آب و بهداشت، انکشاف کودک، آموزش، حفافظت از کودکان و ایدز فراهم ساخته است.  اطلاعات در بخش های یاد شده، از سراسر کشور گرد آوری شده است.

هنوز، پیشرفت ها در چندین سال به کندی به پیش می رود؛ به عنوان مثال، میزان سواد زنان، پوشش واکسیناسیون، حمل پیش از وقت پیشرفت ها اندک است. یافته های نگران کننده یی دیگری در بخش های محافظت کودکان، چون، جلوگیری از کودکان کارگر، حضور کم رنگ کودکان بی سرپرست در مکتب ها، و میزان بلند خشونت در برابر کودکان وجود دارند.